WiFi OBDII Scanner สำหรับ BMWWiFi OBDII Scanner สำหรับ BMW ลองหามาใช้กันนะคับ มีไว้ก้อสบายใจไปอีกแบบคับ
ข้อมูลอาจจะมีดีเลย์บ้างตอนเปิด WiFi ตัวอื่นขณะใช้งาน ลองหาซื้อในอีเบย์หรืออะลีบาบา
ไว้ตรวจเช็คข้อมูลรถยนต์ที่เราใช้งานเบื้องต้นคับ

https://m.youtube.com/watch?v=Ayb1J3J4A0w

 KaKa BMW Society #7748 9 March 2018 , 23:27   

User Name Password